Titeln docent

 

I universitetslagen 24.7.2009/558 89 § stadgas om docenterna:

Ett universitet kan på ansökan bevilja titeln docent till den som har ingående kunskaper på sitt eget område, som genom publikationer eller på annat sätt visat sin förmåga till självständigt forskningsarbete eller konstnärligt arbete och som har god undervisningsförmåga.

Enligt 52 § i reglementet för Helsingfors universitet av 15.4.2015 kan kansler efter föredragning av en fakultet bevilja titeln docent åt en person som uppfyller de kompetenskriterier som finns omnämna i 89 § av universitetslagen. Före år 2010 var de docenter som undervisade vid universitetet i tjänsteförhållande, men i.o.m. ikraftträdandet av den nya universitetslagen år 2010 var universitetsanställda inte längre statstjänstemän och för docenternas del innebar detta, att utnämningen till en docentur blev en kompetensmarkering med titeln docent.

För beviljandet av titeln docent åt en person som ansökt om docentur krävs vid Helsingfors universitet att personen har en vetenskaplig produktion som till sin omfattning motsvarar åtminstone två doktorsavhandlingar samt god undervisningsförmåga. Den som söker en docentur bör till ansökan bifoga en förteckning över sina vetenskapliga publikationer samt andra meriter. Sökande bör även hålla en provföreläsning i sitt eget vetenskapsområde. Den sökandes lämplighet bedöms av oberoende, vetenskapliga sakkunniga. Kansler tillämpar inga lämplighetskriterier vid beviljandet av docenttiteln endast den vetenskapliga och pedagogiska kompetensen är avgörande.

En docent kan göra avtal med universitet om att förmedla undervisning i anslutning till sitt vetenskapsområde, delta i handledningen av studenter, granska avhandlingar samt andra uppgifter vid universitetet. En docent kan även stå i arbetsförhållande till universitetet.

Totalt finns det ca. 4400 docenter vid Helsingfors universitet. Årligen beviljar kanslern ca. 180 docenttitlar.