Stadgar för docentföreningen

 

STADGAR FÖR DOCENTFÖRENINGEN VID HELSINGFORS UNIVERSITET

 

1 §

Föreningens namn är Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry och dess hemort är Helsingfors stad.

2 §

Föreningens syfte är att vara intressebevakare för Helsingfors universitets docenter och stöda deras strävan att förkovra sig som vetenskapsidkare och universitetslärare samt fungera som förenande band mellan sina medlemmar.

För detta ändamål ordnar föreningen möten och andra föredrags- eller informationstillfällen, samt upprätthåller sådana kontakter som anses nödiga till docentföreningar i finländska och utländska universitet jämte deras förbund och andra akademiska yrkesgrupper. Om anslutning till centralorganisationer besluter föreningsmötet.

3 §

Varje docent vid Helsingfors universitet kan ansöka om att bli medlem i föreningen. Även docenter vid andra finländska universitet kan ansöka om medlemskap.

§ 4

En medlem av föreningen bör erlägga den medlemsavgift, som årligen fastställs av årsmötet.

5 §

Föreningen representeras av en styrelse, som sköter föreningens ekonomi, verksamhet och verkställandet av föreningens mötesbeslut, samt förbereder de ärenden som tas upp till behandling vid föreningens möten, godkänner nya medlemmar eller avsätter medlemmar samt sammankallar föreningens medlemmar till ordinarie och vid behov också till extraordinarie möten.

Styrelsen består av 12 medlemmar, som väljs så, att de så väl som möjligt representerar olika vetenskapsområden. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutför, om ordföranden eller viceordföranden, och därtill minst fem andra medlemmar är närvarande.

Styrelsen sammankallas av sekreteraren på uppdrag av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden.

6 §

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller vid förfall av denne viceordförande, gemensamt med antingen sekreteraren eller kassören.

7 §

Föreningens ordinarie möte hålls årligen före utgången av november. Föreningen sammankallas till extraordinarie möte, om styrelsen finner det påkallat eller om minst fyrtio medlemmar skriftligen kräver att styrelsen sammankallar ett sådant möte.

Mötet sammankallas minst två veckor före mötet antingen skriftligt eller genom annonsering i minst en finskspråkig och en svenskspråkig dagstidning i Helsingfors.  

8 §

Föreningens verksamhets- och redovisningsår är universitetets läsår sålunda, att verksamhetsåret räcker från ett årsmöte till följande årsmöte och redovisningsåret från den första september till den 31 augusti. Redovisningen av föreningens ekonomi bör överlämnas före utgången av september månad till verksamhetsgranskarna, som bör avge sin berättelse till årsmötet.

9 §

Under föreningens ordinarie möte, vilket är årsmötet, som hålls i oktober-november, behandlas följande ärenden:

  1. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse och bokslut;
  2. beslut om ansvarsfrihet kan beviljas kassören och styrelsen;
  3. fastställande av den årliga medlemsavgiften;
  4. val av föreningens (styrelsens) ordförande och styrelsens övriga 11 medlemmar för det nya verksamhetsåret;
  5. val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för dem;
  6. beslutes om sättet att informera om möten;
  7. övriga ärenden.

 

10 §

Under föreningens möten sker val genom öppen omröstning, om inte någon medlem kräver sluten omröstning. Då rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning. Övriga ärenden avgörs i fall av oenighet genom öppen omröstning. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

11 §

För att ett beslut om förändring av dessa stadgar, eller om ett tillägg till dem, eller om att upplösa föreningen skall bli giltigt, bör det understödas vid två på varandra följande möten av minst två tredjedelar av alla avgivna röster.

12 §

Om föreningen upplöses ska dess tillgångar överlämnas till Helsingfors universitet och användas för ett stipendium till en meriterad docent.