Säännöt

 

Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry

SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid Helsingfors universitet ry ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopiston dosenttien etuja ja tukea heidän edistymispyrkimyksiään tieteenharjoittajina ja yliopiston opettajina sekä toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia ja muita esitelmä- tai tiedotustilaisuuksia sekä ylläpitää tarpeellisiksi katsottuja yhteyksiä Suomen samoin kuin ulkomaistenkin korkeakoulujen dosenttiyhdistyksiin ja niiden liittoihin sekä muihin yliopistollisiin ammattiryhmiin. Liittymisestä keskusjärjestöihin päättää yhdistyksen kokous.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi hakea jokainen Helsingin yliopiston dosentti. Myös Suomen muiden yliopistojen tai korkeakoulujen dosentit voivat hakea jäseneksi yhdistykseen.

4 §
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosikokouksen vuosittain määräämä jäsenmaksu.

5 §
Yhdistyksen hallitus edustaa yhdistystä, huolehtii sen taloudesta, toiminnasta ja yhdistyksen kokousten tekemien päätösten toimeenpanosta, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi esitettävät asiat, hyväksyy uudet jäsenet sekä erottaa jäsenet, kutsuu yhdistyksen jäsenet varsinaiseen ja tarpeen vaatiessa myös ylimääräisiin kokouksiin. Hallituksen muodostaa 12 jäsentä jotka valitaan niin, että he edustavat
mahdollisimman laajasti eri tieteenaloja. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen kutsuu koolle sihteeri puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan toimeksiannosta.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdessä puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §
Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain ennen marraskuun loppua. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään neljäkymmentä jäsentä sellaisen koolle kutsumista hallitukselta kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta joko kirjeellisesti tai ilmoittamalla vähintään yhdessä suomenkielisessä ja yhdessä ruotsinkielisessä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä.

8 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on yliopiston lukuvuosi siten, että toimintavuosi kestää vuosikokouksesta vuosikokoukseen ja tilivuosi syyskuun 1. päivästä seuraavaan elokuun 31. päivään. Tilitys yhdistyksen taloudenhoidosta on esitettävä viimeistään syyskuun loppuun mennessä toiminnantarkastajille, joiden on annettava siitä lausuntonsa vuosikokoukselle.

9 §
Yhdistyksen varsinaisessa kouksessa, joka on vuosikokous ja joka pidetään loka-marraskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus ja tilikertomus;
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä taloudenhoitajalle ja hallitukselle;
3. määrätään vuosittainen jäsenmaksu;
4. valitaan yhdistykselle (hallituksen) puheenjohtaja ja hallituksen muut 11 jäsentä uudeksi toimintavuodeksi;
5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilö;
6. päätetään kokousten tiedottamistavasta;
7. käsitellään muut esille tulevat asiat.

10 §
Yhdistyksen kokouksissa vaali suoritetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku jäsen vaadi sen suorittamista suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Muut asiat ratkaistaan erimielisyyden ilmaantuessa avoimella äänestyksellä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

11 §
Päätöksen näiden sääntöjen muuttamisesta tai niihin tehtävästä lisäyksestä tai yhdistyksen purkamisesta pitää, jotta se tulisi voimaan, kannattaa kahdessa peräkkäisessä kokouksessa vähintään kaksi kolmannesta kaikista annetuista äänistä.

12 §
Yhdistyksen purkaantuessa siirretään sen varat Helsingin yliopistolle käytettäväksi yhdellä kertaa jaettavana apurahana ansioituneelle dosentille.